Manteniments

-Calefaccions: Servei d’abonament a manteniment, pagant una sola quota anual, es farà una revisió anual fixa, posta a punt de caldera i control del circuit; però a més, totes les hores i desplaçaments per a reparacions sobre la caldera queden incloses en la quota. I òbviament amb la màxima prioritat en les notificacions i resolucions dels problemes.

-Aire condicionat: Servei d’abonament a manteniment, pagant una sola quota anual, es farà revisió anual fixa, neteja i desinfecció d’aparells (productes no inclosos) i comprovacions generals de funcionament i rendiment; però igual que el de calefacció, aquest inclou totes les hores i desplaçaments sobre eventuals reparacions i igualment amb la màxima prioritat a l’hora de gestionar avaries.

-Servei integral: Una sola quota més adaptada, i aquesta inclou totes les revisions dels sistemes i les hores i desplaçaments per a les reparacions que puguin sorgir, amb tots els punts de cada un dels tipus de manteniment.

IMPORTANT: S’exclouran de la cobertura les actuacions sobre circuit o avaries per causes alienes al desgast habitual, manipulació indeguda o causes meteorològiques, (pujades de tensió, excessos de presió, etc.)